بیمه حوادث انفرادی

مشخصات بیمه گذار(سرپرست)

مشخصات بیمه شده

افراد ذینفع در صورت فوت بیمه شده

پوشش های اضافی

چنانچه بیمه شده شامل پوشش اضافی ناشی از خطرات زیر باشد، لطفا مشخص فرمایید

فایل های ضمیمه

اطلاعات بیمه نامه