بیمه حوادث گروهی مسافرتی

مشخصات بیمه گذار

پوشش های اضافی

چنانچه بیمه شدگان در طول مدت سفر مبادرت به انجام فعالیت های ذیل می نمایند ، لطفا مشخص فرمایید

فایل های ضمیمه

اطلاعات مربوط به مسافرت