بیمه درمان خانواده

با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی بیمه درمان تکمیلی پوشش مناسبی برای رفع نگرانی های افراد جامعه وامکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه گران پایه در زمان بروز بیماری ها و حوادث می باشد. با توجه به اینکه استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی برای بسیاری از افراد با مشاغل آزاد در دسترس نمی باشد لذا شرکت بیمه ملت اقدام به ارائه پوششی در قالب بیمه درمان برای افراد یک خانواده نموده است.

در این بیمه نامه اعضاء یک خانواده با شرایط ویژه تحت پوشش قرار میگیرند وبیمه گر متعهد به جبران هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری ،حادثه و سایر پوشهای اضافی درمان بیمه شدگان خواهد بود .

مزایای بیمه درمان خانواده

-ارائه طرح متناسب با نیاز بیمه شده و توانمندی مالی هر خانواده

– پرداخت هزینه های بستری و اعمال جراحی بیماران  اعم از درمان طبی ،جراحی و …

– پرداخت هزینه های تشخیصی و پاراکلینیکی و هزینه های جراحی های سرپایی

-جبران هزینه های زایمان ،نازایی و ناباروری

-جبران هزینه های دندانپزشکی

-جبران هزینه های دارو و ویزیت

-جبران هزینه های عیوب انکساری چشم

-دسترسی به شبکه گسترده ای از مراکز درمانی طرف قرارداد

-ارائه پوشش درمان خانواده بدون نیاز به بیمه گر پایه

شرایط بیمه درمان خانواده

در این بیمه نامه اعضاء یک خانواده که عبارتند از بیمه شده اصلی به همراه همسر(همسران ) ،فرزندان و پدرو ومادر و اعضاء تحت تکفل آنها با حداکثر سن ۶۰ سال تحت پوشش قرارمیگیرند.

-با توجه به خرید نقدی بیمه نامه درمان خانواده بیمه شدگان میتوانند از زمان صدور بیمه نامه از پوششهای این بیمه نامه و دیگر امکانات شرکت بیمه ملت بهره مند گردند

– دوره انتظار برای پوشش زایمان بمدت یکسال و برای کلیه هزینه های بیمارستانی به مدت سه ماه از تاریخ شروع بیمه ای بیمه شده میباشد که در این دوره بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به هزینه های مربوطه نخواهد داشت ودرموارداورژانس كه بیمه شده منجر به بستري شدن دربخشC.C.Uو I.C.U گردد با  تائيد پزشك معتمد بيمه‌گردوره انتظار حذف میشود و برای مابقی پوششها دوره انتظار لحاظ نمی گردد.

-فرانشیز درصد معینی از سهم بيمه‌شده يا بيمه‌گذار از خسارت قابل پرداخت است كه ميزان آن در این  بيمه‌نامه ۳۰درصدمیباشد.

-مدت این بیمه نامه یک سال تمام شمسی می باشد.

ترتیت بستری شده در بیمارستان

بیمه شده در  انتخاب هر یک از بیمارستانهای داخل کشور آزاد است ودر صورتیکه بیمار بخواهد از مراکز طرف قرارداد استفاده نماید می بایستی با اخذ معرفینامه به مراکز درمانی مراجعه نماید.

درصورت عدم تمایل به استفاده از مراکز درمانی طرف قرارداد مي‌بايست هزینه ها را راسا به مرکزدرمانی پرداخت و سپس نسبت به دريافت سهم خود از بیمه گران پایه (بیمه سلامت ،تامین اجتماعی ،خدمات درمانی و نیروهای مسلح) اقدام و پس از دريافت سهم خسارت از موسسات مذکور، تصویر برابر اصل مدارك بیمارستانی  به انضمام گواهی مبلغ دریافتی از بیمه گر پایه را  به بيمه‌گر تحویل نماید.

-بیمه درمان خانواده خدمات خود را در قالب ۵ طرح ارائه کرده است که پوششها و مبالغ حق بیمه در جدول ذیل بیان شده است:

جدول تعهدات درمان خانواده

جدول رده سنی و مبالغ حق بیمه