بیمه زندگی

بیمه زندگی از رایج‌ترین و گسترده‌ترین رشته‌های بیمه در جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته است. هدف اساسی بیمه‌های زندگی ایجاد و جمع‌آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه و نهایتا ایفای تعهدات بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان است.

مشخصات اصلی بیمه‌های زندگی عبارت‌اند از:

تأمین آسایش فکری و مالی استفاده‌کنندگان در شرایط گوناگون زندگی
ایجاد سرمایه یا مستمری برای همه افراد جامعه با سنین مختلف
حمایت از خانواده در شرایط ناگوار ناشی از فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانواده
سرمایه بیمه‌های زندگی جزو ماترک محسوب نمی‌شود و از مالیات بر درآمد و و مالیات بر ارث معاف است.