بیمه مستمری زنان خانه دار

یکی از مهمترین دغدغه‌های بانوان به عنوان اصلی‌ترین رکن هر خـانواده نگرانی از تأمین نیازهای مادی خود در آینده است که این امر همواره مورد توجه سایر اعضای خانواده ایشان نیز بوده است.

بیمه ملت به عنوان شرکتی پیشرو در ارائه و طراحی بیمه‌های زنـدگی و مسـتمری، نسبت به طراحی  «بیمه مستمری زنان خانه‌دار» اقدام کرده است. این بیمـه‌نامـه برای بانوان و دختران ایرانی طـراحی شده، لیکن به منظـور ارج نهادن به زحمات قشـر وسیعی از بانوان ایرانی که منشأ برکات فراوانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما هستند؛ به این اسم نامیده شده است.

 

ویژگی و مزیت‌های بیمه‌نامه :

– تخصـصی‌ترین بیمـه مسـتمری بانوان در ایران
– پرداخت مسـتمری مادام العـمر به بانوان
– امکان افزایش سالیانه حق‌بیمـه برای پوشـش نرخ تورم
– افزایش سـالیانه نـرخ مسـتمری به میزان ۸ درصـد
– بازه سنی گسترده برای خرید بیمه‌نامه (از ۱۸ تا ۶۰ سالگی)
– پرداخت اندوخته ایجاد شده به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه‌شـده در دوران پرداخت حق‌بیمه
– پرداخت ۱۰سـال مسـتمری به ذینفع یا ذینفعان در صورت فوت بیمه‌شـده در طـول ۱۰سـال اول دریافت مسـتمری
– پرداخـت سـه برابر آخرین مسـتمری مـاهـانه به ذیـنفع یا ذیـنفعان درصـورت فوت بیمه‌شده برای هزینه‌های ضـروری فوت
– پرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب
– امکان پرداخت حق بیمه با هر وضعیت مالی (حداقل ۱۰۰٫۰۰۰ ریال در ماه)

شرایط بهره مندی از مزایای بیمه‌نامه:  

بانوان ایرانی با بیمه شدن در این طرح همانند تمـامی مشـاغل، تحت پوشش بیمه مستمری قـرار گرفته و با پرداخت ۱۳ تا ۳۰ سـال حـق بیمه (با توجه به سن خود)، تا پایان عمر از حقوق مسـتمری بهره‌مند می‌شوند.

 

شرایط و نحوه ثبت‌نام:

۱) حداقل سن برای خرید این بیمه‌نامه ۱۸ سال و حداکثر آن ۶۰ سال است.

۲) حداقل حق‌بیمـه ماهانه در شـروع قرارداد، یک‌صـد هزارريال و حداکثر آن چـهار میلیون ريـال است.
۳) مدت پـرداخت حـق‌بیمه براساس جدول زیر مشـخص می‌شود:

 

سن بیمه‌شده دوره پرداخت حق‌بیمه
۱۸-۲۵ ۳۰
۲۶-۳۰ ۲۸
۳۱-۳۵ ۲۵
۳۶-۴۰ ۲۳
۴۱-۴۵ ۲۰
۴۶-۵۰ ۱۸
۵۱-۵۵ ۱۵
۵۶-۶۰ ۱۳

۴) بیمـه‌شـده می‌تواند حق‌بیمه خود را سـالیانه به میزان ۵ تا ۲۰ درصـد، که در ابتدای بیمـه‌نامه معین می‌شود، افزایش دهد.
۵) بیمـه‌شده می‌تـواند در صورت تـمایل، چنان‌چه بیشتر از ۵ سال به پایان مدت بیمه‌نامه باقی نمانده باشد، مسـتمری پیش از موعد را درخواست کند.