صدور بیمه نامه به سال قبل

مشخصات بیمه گذار

مشخصات خودرو

توجه : ورود VIN خودرو اجباری است.

زمان بیمه نامه

پوشش های اضافی

توجه : تهیه عکس از کلیه قطعات غیر فابریک الزامی است. نصب قفل کامپیوتر بر روی خودرو پژو 206 وتهیه عکس قبل و بعد از نصب قفل الزامی است.
اگر گزینه سرقت لوازم را تیک زدید ارزش لوازم خود را وارد کنید.

درخواست SOS

فایل های ضمیمه