هر ساله با افزایش و اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضاییه و به تبع آن افزایش حق بیمه شخص ثالث، دارندگان بیمه نامه شخص ثالث، جهت پوشش مناسب، ملزم به دریافت الحاقیه  بیمه نامه شخص ثالث می شوند و برخی افراد به علل مختلف، نسبت به تهیه الحاقیه بیمه اقدام نمی کنند. در این وضعیت و در صورت بروز حادثه، مشکلاتی برای دارندگان بیمه شخص ثالث ایجاد می شود.
با توجه به مشکلات احتمالی و رعایت حال بیمه گذاران، شرکت بیمه ملت، محصول جدیدی با عنوان “پوشش تکمیلی نوسان دیه در بیمه شخص ثالث” را ارائه کرده است.

معرفی محصول
خریدار بیمه شخص ثالث، می تواند با پرداخت ۱۰درصد اضافه بر مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال فعلی، بدون توجه به میزان افزایش نرخ دیه در سال بعد، از مراجعه و خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث در سال بعد خودداری کند و شرکت بیمه ملت، خسارت های جانی بیمه شخص ثالث را در سال آتی، به صورت کامل تا مبلغ دیه اعلامی از سوی قوه قضائیه پوشش می دهد.

مزایای طرح برای بیمه گذاران
– رفع نگرانی های ناشی از رشد نرخ دیه در سال بعد
– عدم نیاز به مراجعه جهت خرید الحاقیه